logo_new.png
 
 
 

    

VELKOMNE TIL NYTT SKULEÅR 2021!

No er vi mange vaksne som gleder oss veldig til å ta imot nye og gamle elevar til nytt skuleår!

Dette året ønskjer vi klassene velkomne UTE, ved ulike inngangar (førebyggande koronatiltak). Etter namnopprop og velkomsthelsing går vi inn til handvask før vi finn plassen i klasseromet.

 • 1. klasse startar på skule måndag 17. august kl 0900. Oppmøte ved inngang nord (småskuleområdet).
 • 2.-4. klasse startar måndag 17.08 kl 0805. Oppmøte ved inngang nord.
 • 5.-7. klasse startar måndag 17.08 kl 0805. Oppmøte ved inngang sør.
 • 8.-10.klasse startar måndag 17.08 kl 0805. Oppmøte ved hovudinngangen.

HUGS - vi har mange "korona-reglar" vi må halde. Dei aller viktigaste ved oppstart er:

 1. du må vere heilt frisk frå forkjøling, influensa, luftvegsplager - og ha vore symptomfri i eit døgn - når du møter på skulen
 2. å halde avstand betyr at vi berre har lov til alboge- eller fothelsing
 3. vi deler ikkje matpakke, innhald frå penalet, digitalt utstyr osv

Korona-info

Det ser pr idag (10.08.20) ut til at vi startar skuleåret på GULT nivå - det same som vi avslutta forrige skuleår med. Det betyr at vi har framleis nokre tydelege krav til smittevern, men vi treng ikkje dele klassene, og alle klassene kan vere på sine eigne klasserom.

Vi fekk øvt oss mykje før sommaren, så når vi får repetert litt no, skal dette gå veldig bra, men vi er veldig avhengige av at alle spelar på lag - både skulen, elevane og heimane. Det er viktige at alle føler seg trygge slik at vi kan konsentrere oss om trivsel og læring.

Elevane må vaske hendene før dei reiser på skulen og ha på seg reine kle. Skulen startar kl. 0805 for alle elevane dette skuleåret, og vi ber om at elevane kjem tidligast kl. 07.55 og ventar ute. Dei elevane som av praktiske årsaker likevel må kome før (t.d. p.g.a buss) må gi beskjed om dette til kontaktlærar. Personalet vil alltid møte elevane i døra om morgonen og sørge for at handvask er første post på programmet. Føresette blir med inn berre dersom dette er heilt nødvendig (men første skuledag for førsteklasseforeldra er unntak :-)). 

1. og 2. klasse skal nytte inngangen på nordsida av barnetrinnsavdelinga.
3. og 4. klasse skal nytte døra heilt aust på skulen (ut mot grusbana på austsida).  
5. - 7. klasse skal nytte inngongen dei til vanleg nyttar (sørsida av barnetrinnet).
8. -10.klasse skal nytte hovudinngangen.

SFO har opningstid kl 1240-1630, og nyttar dei vanlege roma sine. Ein legg opp til mykje uteaktivitet. Ring gjerne ved henting så gjer vi borna klar. 

Om du er interessert i å vite kva slags rettningslinjer som gjeld for smittevern i skulen, kan du studere dette i Utdanningsdirektoratet sin  "Veileder for smittevern".

Skulen skal gjere alt vi kan for å etterfølgje både sentrale og lokale rettningslinjer om smittevern, og vi har laga vår eigen detaljerte "Smittevernrettleiar for Møre" som vert revidert fortløpande ved behov.

 

skule-nynorsk.jpg

LEKSER PÅ MØRE?

Forrige skuleår køyrde vi prosjektet "Leksefri skule" på Møre. Vi ønskte å prøve ut korleis det gjekk å kutte ut tradisjonell lekse. Vi gjorde oss mange erfaringar, og vil vidareutvikle prosjektet komande skuleår.

Hovudpunkta i evalueringa i kollegiet på slutten av forrige skuleår var:

 • det er store skilnader frå 1.-10.kl. på korleis ein har opplevd "Leksefri skule" - meir positivt til lenger opp i klassene
 • prosjektet har virka positivt inn på relasjonar, motivasjon og arbeidsinnsats i timane - også aukande ved høgare klassesteg
 • individuell tilpassing er viktig!
 • det er utfordrande å få til eit tett nok heim-skule-samarbeid
 • nok mengetrening i matematikk er utfordrande utan lekser
 • vi treng å vere tydelegare på at "lesing står i ei særstilling", og jobbe med korleis dette skal gjerast
 • vi har gode erfaringar med litt større heimearbeid t.d innføringsarbeid, lese til prøver, praktiske oppgåver, kreative prosjekt

Erfaringane tek vi med oss i ei vidareutvikling av prosjektet komande skuleår. Nokre viktige punkt på vegen vidare vil vere:

 • vi vil ikkje tilbake til tradisjonelle lekser
 • vi ønskjer å flytte litt på fokus - frå "leksefri" til leksebevisst", og heller bruke uttrykket "heimearbeid" enn "lekser"
 • ein lærar kan velje å gi heimearbeid, men det skal brukast som eit grunngitt, pedagogisk verktøy, ikkje ein tradisjon
 • eit heimearbeid skal opplevast meiningsfullt for eleven
 • alle elevar skal lese heime i løpet av veka, og ein må samarbeide godt om korleis ein skal få til dette på ein positiv måte
 • vi treng nye, gode rutiner og plattformer for heim-skule-samarbeidet

Møre barne- og ungdomsskule

Møre barne- og ungdomsskule i Herøy kommune er ein kristen privat grunnskule på Søre Sunnmøre. Skulen sin visjon er knytt til orda kvalitet, kunnskap, kjennskap og karakter, og lyder slik: ”Møre barne- og ungdomsskule legg vekt på kvalitet gjennom god formidling av kunnskap, nær kjennskap til den kristne trua, og å utvikle ein sterk og trygg personleg karakter hjå elevane."

Skulen tilbyr i dag opplæring frå 1. til 10.klasse for elevar frå Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda. Skulen har dei siste åra hatt mellom 100 og 150 elevar. Skulen har høgt kvalifisert undervisningspersonale og vektlegg god kompetanse og klasseleiing som viktige faktorar for undervisninga.

Les meir om skulen i toppmenyen "Om skulen".

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png